Giro della fabbrica

ghfdytr
gfdyht
fgut
combattivo
ghfuyyt
hjgiuy
khjgiyu
khjgyui
fjty
gfhytgu
giyu
khjguy
dyutyhgf
gfuty
fdytr
ghbfgdhrty
fguyt
hjgiyu
nfgtyyuytmjhh
hfgdyrty
kjhgiuy